Tag: การสังเคราะห์ด้วยแสง

Agrivoltaic Systems

ในภาพรวมประชากรโลกในปัจจุบันมีราว ๆ 7.8 พันล้านคน ภายใน 30 ปีนับจากนี้ ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 ล้านคน การเพิ่มของประชากรก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันทุกประเทศ บางประเทศอัตราการเกิดต่ำ ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนแรงงาน แต่หากตัวเลขประชากรเพิ่มขึ้น คนเราก็ต้องกินต้องใช้เพิ่มขึ้น แล้วเราจะหาอาหารจากไหนมาป้อนให้ชาวโลกที่เพิ่มขึ้น หาน้ำจากไหนมาหล่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น อย่าว่าแต่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเลยต่อให้จำนวนประชากรโลกยังเท่าเดิมแต่ผลิตอาหารได้เท่าเดิมและยังขาดแคลนน้ำอีก ก็ต้องแก่งแย่งกัน เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลกระทบออกมาเป็นวงกว้าง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สุขอนามัย ก่อนที่อะไร ๆ จะสายเกินไป ผู้คนต่างก็คิดหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนอาหาร และในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Agrivoltaic Systems
Advertismentspot_img

Most Popular