Tag: Artificial intelligence

หากตกงานเพราะ AI Robot

ณ วันนี้ เราอยู่ในกรอบเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเรา วิถีการใช้ชีวิตและแม้แต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) 3D printing หุ่นยนต์ Big data วิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับพันธุกรรม การวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางการแพทย์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาปรับใช้ร่วมกันซึ่งไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องใช้เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวขึ้นมาเท่านั้น ทำให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีก
Advertismentspot_img

Most Popular