Tag: อาหาร

นาข้าวส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีผลกระทบกับทุกสิ่งรวมถึงอาหารที่เรากิน ที่เราได้อ่านกันมาทั้งหมดก็เป็นเพียงการเจาะประเด็นเรื่องปลูกข้าวแล้วทำให้เกิดก๊าซมีเทนที่เป็นตัวการหนึ่งของปัญหาภาวะโลกร้อน แต่การปลูกข้าวยังปล่อยก๊าซมีเทนน้อยกว่าการเลี้ยงวัวเสียอีก และถ้ามองภาพรวมให้กว้างขึ้นนอกเหนือไปจากอาหารแล้ว อุตสาหกรรมการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ การเดินทางโดยอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิล รถ เรือ เครื่องบิน ต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน หากประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขก็จะเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ แต่หากประเด็นดังกล่าวถูกโยงมาเป็นกฏระเบียบข้อบังคับให้ชาติต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม ก็จะทำให้ช่องว่างระหว่างประเทศรวยและเลือกได้กับประเทศยากจนถ่างออกมากยิ่งขึ้น และนั่นจะตามมาด้วยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

โลกเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหาร

การระบาดของโควิดยังคงส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารไปทั่วโลก จากก่อนหน้านี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เก็บเกี่ยวพืชผลได้ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอาหาร

ซึ่งทั้งเหตุและปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโรคระบาด ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกข้าวสาลีซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญที่สุดของโลกอย่างหนึ่ง ได้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี จากนั้นก็เกิดสงครามตามมาอีกทำให้การส่งออกอาหารทั้งหมดของยูเครนถูกปิดกั้น มีข้าวโพดและข้าวสาลีรวมกันจำนวน 25 ล้านตันค้างสต็อก ซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับปริมาณการบริโภคทั้งปีของประเทศยากจนทั่วโลกรวมกัน

Advertismentspot_img

Most Popular